Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Menu OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, bieżące, menu 379 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA
 o przetwarzaniu danych osobowych
w Starostwie Powiatowym w Złotowie

 

W związku z realizacją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),zwanym dalej „RODO” informujemy, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez Starostwo Powiatowe w Złotowie zadań powiatu jest POWIAT ZŁOTOWSKI a w zakresie zadań przypisanych bezpośrednio staroście – STAROSTA ZŁOTOWSKI, z siedzibą przy al. Piasta 32, 77-400 Złotów.

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Złotowie może się Pani/Pan kontaktować z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH Adrianną Sobotka w następujący sposób:

  • drogą elektroniczną: iodo@zlotow-powiat.pl
  • pisemnie: na adres siedziby Administratora danych.

3. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Pana/Panią zgoda.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu/celach:

  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (pobierz formularz) w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi partnerzy oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie zawartych umów powierzenia (np. firmy usługowe, prawnicze, informatyczne).

Ponadto ujawnianie Pani/Pana danych osobowych organom publicznym odbywa się w ramach konkretnego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3.

 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:

7. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie (pobierz formularz).

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, podanie przez Pana/Panią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W przypadku nie podania przez Pan/Panią danych osobowych wymaganych przepisami prawa, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub nie będzie możliwe zawarcie umowy.

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- INFORMACJA.jpg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- INFORMACJA.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Wydział Finansowy.jpg

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PROCESU NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM SPRAW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ZŁOTOWIE

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STAŻ / PRAKTYKĘ ORAZ STAŻYSTÓW / PRAKTYKANTÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW (DOSTAWCÓW ORAZ ODBIORCÓW TOWARÓW LUB USŁUG)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWACH ZAŁATWIANYCH MILCZĄCO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W PROGRAMIE PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻONĄ DEKLARACJĄ REZYGNACJI Z WPŁAT W RAMACH PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH

------- Wydział Organizacyjny i Promocji.jpg

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO              

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH        

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UMOWĄ NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU ZŁOTOWSKIEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZYJMOWANIEM I ROZPATRYWANIEM SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ZŁOTOWIE W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻONYM WNIOSKIEM O UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W SKŁADANYCH OŚWIADCZENIACH MAJĄTKOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z TRANSMISJĄ I UTRWALANIEM ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH OBRAZ I DŹWIĘK OBRAD SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM PROFILU STAROSTWA POWIATOWEGO W ZŁOTOWIE NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO WSZCZĘTEGO NA WNIOSEK

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWACH ZAŁATWIANYCH MILCZĄCO

------- POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW.jpg

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM PORAD W ZAKRESIE OCHRONY PRAW KONSUMENTÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM PORAD W ZAKRESIE OCHRONY PRAW KONSUMENTÓW (ZGODA)       

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWACH ZAŁATWIANYCH MILCZĄCO

------- Wydział Komunikacji i Dróg.jpg

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM EWIDENCJI DIAGNOSTÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM EWIDENCJI INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY I WYKŁADOWCÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM EWIDENCJI KIEROWCÓW I OSÓB BEZ UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM EWIDENCJI POJAZDÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM REJESTRU PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA I PRZECHOWYWANIA POJAZDÓW NA PARKINGU STRZEŻONYM

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJE KONTROLI POJAZDÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z TRANSPORTEM DROGOWYM OSÓB I RZECZY

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWACH ZAŁATWIANYCH MILCZĄCO

 ------- Wydział Ochrony Środowiska.jpg

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DO USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ         

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM POSTĘPOWAŃ  W SPRAWIE WYDANIA KARTY WĘDKARSKIEJ, KARTY ŁOWIECTWA PODWODNEGO ORAZ DOTYCZĄCYCH REJESTRACJI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO SŁUŻĄCEGO DO POŁOWU RYB

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ADMINISTROWANIEM OBWODAMI ŁOWIECKIMI                  

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z WYDAWANIEM POZWOLEŃ NA WYTWARZANIE ODPADÓW ORAZ POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM REJESTRU ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH I REJESTRACJI CHARTÓW 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z WYDAWANIEM ZEZWOLEŃ NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE ODPADÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU  Z WYDAWANIEM POZWOLEŃ NA WPROWADZANIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z WYDAWANIEM DECYZJI O DOPUSZCZALNYM POZIOMIE HAŁASU

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDOSTĘPNIANIEM INFORMACJI GEOLOGICZNEJ ZGROMADZONEJ W POWIATOWYM ARCHIWUM GEOLOGICZNYM

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZATWIERDZANIEM PROJEKTÓW I DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z WYDAWANIEM DECYZJI, OPINII I POSTANOWIEŃ Z ZAKRESU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWACH ZAŁATWIANYCH MILCZĄCO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻONYM WNIOSKIEM O UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

------- Wydział Oświaty.jpg

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROCEDURĄ NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM BAZY DANYCH OŚWIATOWYCH             

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z MONITOROWANIEM DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROCEDURĄ WYDAWANIA POZWOLEŃ NA SPROWADZANIE ZWŁOK I SZCZĄTKÓW LUDZKICH Z ZAGRANICY

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZYZNAWANIEM STYPENDIÓW ORAZ NAGRÓD DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY KSZTAŁCĄCEJ SIĘ W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZYZNAWANIEM STYPENDIÓW, NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ SPORTOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻONYM WNIOSKIEM O ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEJ FORMY KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWACH ZAŁATWIANYCH MILCZĄCO

------- Wydział Budownictwa.jpg

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU POSTĘPOWANIEM DOTYCZĄCYM  POTWIERDZENIA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z WYDAWANIEM POZWOLEŃ NA BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ, NADBUDOWĘ ORAZ ROZBIÓRKĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU POSTĘPOWANIEM DOTYCZĄCYM  STWIERDZENIA SAMODZIELNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO LUB UŻYTKOWEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z WYDAWANIEM ZEZWOLEŃ NA WEJŚCIE NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI W CELU WYKONANIA NIEZBĘDNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZYJMOWANIEM ZGŁOSZEŃ ZAMIARU PRZYSTĄPIENIA DO BUDOWY, WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, ROZBIÓRKI BEZ WYMAGANEGO POZWOLENIA NA BUDOWĘ                

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZYJMOWANIEM ZGŁOSZEŃ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWACH ZAŁATWIANYCH MILCZĄCO

------- Wydział Geodezji.jpg

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM BAZY DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM GEODEZYJNEJ EWIDENCJI SIECI UZBROJENIA TERENU   

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM ZASOBU NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA ORAZ MIENIA POWIATU

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWACH ZAŁATWIANYCH MILCZĄCO

------- zasady BIP 1.jpg 

 

Metryka

data wytworzenia
2018-05-28
data udostępnienia
2018-05-28
sporządzone przez
opublikowane przez
Sobotka Adrianna
ilość odwiedzin
4268
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.